تراز از گذشته تا به امروز نقشی برجسته در کارهای ساختمانی ، صنعتی ، عمرانی و … داشته است.

استفاده از این ابزار از قدیم ایام به انواع ترازهای ساخته شده به دست بشر مربوط می شود که ساده ترین نوع آن ترازشلنگی بوده است. که با استفاده از شلنگ های شیشه ای حاوی مقدار آب انجام میشده.

ترازها به مرور زمان متحول شدند و ترازهای کروی و لوبیایی ساخته شدند که با دقت های مختلف درجه بندی روی شیشه آن ها دسته بندی می شوند.

این ابزارها یا به صورت مکانیکی و حبابی تولید می شوند و یا این که دارای یک صفحه نمایش هستند که مقدار شیب و یا زاویه را به صورت دیجیتالی نمایش می دهد.

ترازهای نبشی نوعی دیگری از این ترازها هستند که مجهز به تراز کروی بوده و برای تراز کردن گوشه ها و یا میر یا ژالن در نقشه برداری استفاده می شوند.

ترازصنعتی نوع بسیار دقیق این تراز ها هستند که با دقت بسیار بالایی برای پروژهای صنعتی که دقت های میکرومتر نیاز هست استفاده می شوند.

انواع زاویه سنج و شیب سنج که مجهز به انواع ترازهای حبابی با دیجیتال هستند در این دسته جای می گیرند.
level
Levels are the tools using for leveling and divided into several categories of bubble levels which are considered manual and digital level which are considered as complicated form of levels but easy to use.
for industrial leveling there are cylindrical level manufactured by famous companies such as BMI in order to level the plates with micron accuracy.