ویژگی خاص تراز لیزری

ویژگی خاص تراز لیزری

تراز لیزری ابزاری بسیار کاربردی جهت راهنمایی و هدایت صحیح کاربر برای کارکردهای مختلف جهت همراستایی و در یک امتداد بودن خطوط و همچنین شاقول بودن و عمود بودن کامل می باشد.

معمولاً ترازهای لیزری به دو گونه کلی تقسیم بندی می شوند :

ترازهای لیزری خطی : که در بیشتر مدل ها خط لیزری و در برخی خط و نقطه لیزری و همچنیدن در مدل های معدود، تنها نقطه لیزری از خود منتشر می کنند.
ترازهای لیزری دوار : این مدل ها دارای یک روزنه انتشار پرتو لیزر هستند که تنها در یک جهت چرخش دارد. در بعضی از آن ها می توان دستگاه را 90 درجه چرخاند و این پرتو را به صورت عمودی درآورد. برد این ترازها بیشتر از برد ترازهای لیزری خطی است. همچنین دقت آن ها نیز معمولاً بیشتر است.