تئودولیت

تئودولیت – زاویه یاب
تئودولیت گونه ای از دوربین های نقشه برداری است که به طور خاص جهت قرائت و اندازه گیری دقیق زوایای افقی و عمودی به کار می رود.

به همین دلیل به این گونه دستگاه ها، زاویه سنج یا زاویه یاب نیز گفته می شود.
این تجهیزات به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

آنالوگ : که نسل نخست از این سری دستگاه ها هستند و تمام قطعات آن مکانیکی است.

دیجیتال : که نسل نوین تئودولیت ها بوده و دارای صفحه نمایش دیجیتالی جهت نمایش زاویه هستند.

تئودولیت های دیجیتالی با باتری کار می کنند.

با به کار بردن قوانین مثلثاتی می توان از این دستگاه ها برای تخمین مسافت نیز بهره برد.

البته با ظهور توتال استیشن از نقش این تجهیزات بسیار کاسته شده است.

از زاویه یاب ها می توان در کنترل شاقولی بودن ستون هنگام قالب بندی یا کار گذاشتن تیرهای فلزی بهره برد.
Theodolite
Theodolite is a surveying instrument that was used by surveyor to read the horizontal and vertical angle in construction projects.
Theodolite, basic surveying instrument of unknown origin but going back to the 16th-century English mathematician Leonard Digges; it is used to measure horizontal and vertical angles. In its modern form it consists of a telescope mounted to swivel both horizontally and vertically.
A theodolite works by combining optical plummets (or plumb bobs), a spirit (bubble level), and graduated circles to find vertical and horizontal angles in surveying. An optical plummet ensures the theodolite is placed as close to exactly vertical above the survey point.