ایستگاه هواشناسی الکترونیکی هوگر WM-918
سامانه هواشناسی الکترونیکی Huger آلمان
ایستگاه هواشناسی الکترونیکی هوگر WM-918
سامانه هواشناسی الکترونیکی Huger آلمان

ایستگاه هواشناسی الکترونیکی هوگر WM-918Huger WM-918


سامانه هواشناسی الکترونیکی Huger آلمان مدل WM-918 یک ایستگاه هواشناسی پیشرفته و دقیق از این سازنده آلمانی است که با داشتن انواع سنجنده های گوناگون، توانایی پیش بینی دقیق هوا را حتی تا دامنه 50 کیلومتری از محل نصب تجهیزات این سامانه دارا است.