فایل بایگانی نقشه
فایل بایگانی نقشه
فایل بایگانی نقشه
فایل بایگانی نقشه

فایل بایگانی نقشهMap Sheets Container


فایل بزرگ و فلزی مخصوص نگهداری و بایگانی انواع نقشه های کاغذی بزرگ و توانایی نگهداری تا 1300 برگ نقشه