ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1032
نیوو آنالوگ STAL 1032 استونکس ایتالیا
نیوو آنالوگ Stonex مدل STAL 1032
ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1032
نیوو آنالوگ STAL 1032 استونکس ایتالیا
نیوو آنالوگ Stonex مدل STAL 1032

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1032Stonex STAL 1032


نیوو یا همان ترازیاب اتوماتیک STONEX مدل STAL 1132 دارای کیفیت بالا بوده و بزرگنمایی عدسی شیئی آن 32 برابر است تا تصویر بزرگ و واضحی را از هدف ارائه دهد. دقت آن نیز در 1 کیلومتر ترازیابی رفت و برگشتی، فقط 1.0 میلیمتر است.