ترازیاب دیجیتال Leica سری Sprinter
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب الکترونیکی Leica مدل Sprinter 150
ترازیاب دیجیتال Leica سری Sprinter
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب الکترونیکی Leica مدل Sprinter 150

ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 150Leica Sprinter 150


ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 150 ساخت Leica یک دوربین های نقشه برداری ترازیاب که با میر بارکد قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و کد ارتفاعی را با دقت بالایی بدور از خطای انسانی در محاسبات دارد.