ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب دیجیتال Leica سری Sprinter
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب دیجیتال Leica سری Sprinter
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50
ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50

ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50Leica Sprinter 50


ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50 ساخت Leica سوئیس ، توانایی اندازه گیری ارتفاع و همچنین فاصله افقی را تا میر (میر بارکددار) دارا است. این اندازه گیری فاصله و ارتفاع با کمترین خطای ممکن بدور از وقوع خطای انسانی به صفر می رسد.