نرم افزار نقشه برداری Geographic Calculator
نرم افزار نقشه برداری Geographic Calculator
نرم افزار نقشه برداری ماشین حساب ژئوگرافیک
نرم افزار نقشه برداری ماشین حساب ژئوگرافیک
نرم افزار نقشه برداری Geographic Calculator
نرم افزار نقشه برداری Geographic Calculator
نرم افزار نقشه برداری ماشین حساب ژئوگرافیک
نرم افزار نقشه برداری ماشین حساب ژئوگرافیک

نرم افزار نقشه برداری Geographic CalculatorGeographic Calculator


نرم افزار نقشه برداری Geographic Calculator ورژن V2020 یک برنامه کاربردی و قابل اعتماد در تبدیل و انتقال مختصات جغرافیایی و چالش های ژئوماتیکی و نقشه برداری است که توسط شرکت Blue Marble Geographics طراحی شده است.