نرم افزار نقشه برداری Global Mapper
نرم افزار نقشه برداری Global Mapper
نرم افزار نقشه برداری Global Mapper
نرم افزار نقشه برداری Global Mapper
نرم افزار نقشه برداری Global Mapper
نرم افزار نقشه برداری Global Mapper
نرم افزار نقشه برداری Global Mapper
نرم افزار نقشه برداری Global Mapper

نرم افزار نقشه برداری Global MapperGlobal Mapper


نرم افزار نقشه برداری Global Mapper ورژن v23.0 Build 091421 x64 برنامه پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS است، گلوبال مپر توسط شرکت Blue Marble Geographics طراحی شده است.