نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager
نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager
نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager
نرم افزار Stonex Cube-manager
نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager
نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager
نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager
نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager
نرم افزار Stonex Cube-manager
نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager

نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-managerStonex Cube-manager


نرم افزار نقشه برداری استونکس Cube-manager ورژن v4.4.20210424 توسط کمپانی STONEX ایتالیا ساخته شده است. این محصول برای سه کاربرد توپوگرافی، مدل سازی سه بعدی و محاسبات پس پردازش داده های گیرنده GNSS داری سه ماژول متفاوت می باشد که به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز نقشه برداران خواهد بود.