کاربر گرامی:

چنانچه از نحوه ارائه خدمات، کالا، یا سایر سرویس ها شکایتی دارید، می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در رابطه با موضوع به شماره 021-88320986 اطلاع رسانی نمایید تا مطابق با مقررات سایت به آن رسیدگی شود.

همچنین از طریق فرم ثبت شکایات نیز می توانید مراتب را جهت پیگیری به اطلاع مدیر کنترل کیفیت خدمات سایت برسانید.

فرم ثبت شکایات

این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.